Stichting Boerendag Rijsbergen

Stichting Boerendag Rijsbergen, gevestigd aan Warande 14 4891 VE Rijsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Warande 14 4891 VE Rijsbergen 076-5962537 – https://www.boerendagrijsbergen.nl

Riet Hereijgers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Boerendag. Zij is te bereiken via info@boerendagrijsbergen.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Boerendag Rijsbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De verschillende groepen personen worden door de Stichting Boerendag Rijsbergen in 4 verschillende categorieën verdeeld. Een persoon behoort niet uitsluitend tot één categorie.

Categorie 1:    Bestuursleden en/of Vrijwilligers

Categorie 2:    Leveranciers en/of Deelnemers

Categorie 3:    Reageerders contact- of aanmeldformulieren

Categorie 4:    Nieuwsbrief inschrijvingen

Persoonsgegeven Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Voor- en achternaam Ja Ja Ja Ja
Adresgegevens Ja Ja Nee Nee
Woonplaats Ja Ja Ja Nee
Telefoonnummer Ja Ja Ja Nee
E-Mailadres Ja Ja Ja Ja
Rekeningnummer Nee Ja Nee Nee

Begrippenlijst categoriën:

 • Bestuursleden: Personen die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de organisatie van de Boerendag. Dit gebeurt op vrijwillige basis.
 • Vrijwilligers: personen die op vrijwillige basis hun bijdragen leveren van de Boerendag.
 • Leveranciers: Personen, organisaties of bedrijven die hun diensten/producten verlenen aan de tot standkoming van de Boerendag
 • Deelnemers: Personen of organisaties die een optreden verzorgen of op de een of andere manier meewerken aan het tot stand komen van de boerendag
 • Reageerders contactformulier: Personen die reageren op het contactformulier op onze website www.boerendagrijsbergen.nl.
 • Reageerders aanmeldformulier: Personen die reageren op het aanmeldformulier op onze website en deelnemen aan het evenement.
 • Nieuwsbrief inschrijvingen: Personen die hebben aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen.

Verder verzamelen we van elke bezoeker aan onze website:

 • Geanonimiseerd IP adres
 • Geanonimiseerde locatiegegevens
 • Geanonimiseerde gegevens over browser en besturingssysteem

Deze gegevens worden bijgehouden middels Google Analyctics. Hier hebben wij ook een ‘Amendement gegevensverwerking’ mee afgesloten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boerendagrijsbergen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Boerendag Rijsbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Uw aanmelding als oldtimer/stationaire motoren te kunnen verwerken en hier met u over te kunnen communiceren.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Boerendag Rijsbergen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Boerendag Rijsbergen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Boerendag Rijsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Cat 1 Cat 2
Bewaartermijn Reden Bewaartermijn Reden
Voor en Achternaam Einde inzet Administratie Einde inzet Personalisering communicatie
Adresgegevens Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
Woonplaats Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
Telefoonnummer Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
E-Mailadres Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
Rekeningnummer nvt nvt Einde inzet Voldoen betalingen

 

Persoonsgegeven Cat 3 Cat 4
Bewaartermijn Reden Bewaartermijn Reden
Voor en Achternaam Einde inzet Administratie Einde inzet Personalisering communicatie
Adresgegevens nvt nvt nvt nvt
Woonplaats 1 jaar Inventarisatie nvt nvt
Telefoonnummer Einde inzet Communicatie nvt nvt
E-Mailadres Einde inzet Communicatie Opzegging Communicatie
Rekeningnummer nvt nvt nvt nvt

Stichting Boerendag Rijsbergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Boerendag Rijsbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tevens kunt u onderaan dit Privacy Statement de mogelijkheid om Cookies te verzamelen op onze website uit- en/of aanzetten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Boerendag Rijsergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@boerendagrijsbergen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Boerendag Rijsbergen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Boerendag Rijsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Boerendag Rijsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@boerendagrijsbergen.nl

Middels onderstaande knop kunt u Cookies aan en/of uitzetten:

Cookies   zijn   uitgeschakeld
Cookies   accepteren   door   te klikken op   "Accepteren"   in  de balk .